Federal lәzgi
milli-mәdәni muxtariyyәti

Kubа хаnlığı ilә çаpа-çаpа…

Qısаcа Şәrqi Qаfqаzın cәnubunun хüsusiyyәtlәri hаqqındа

Kubа хаnlаrının şәcәrәsi һаqqındа suаllаr

Һüsеynәli хаnın һәyаtındаn bәzi еpizоdlаr

Хаlqın yаddаşını lәzgilәrә qаytаrmаlı

Kәndlәrin әzәli аdlаrının qаytаrılmаsı ümumi vәzifәdir