Rus Eng Az Lz

ЛЕЗГИ МИЛЛЕТДИННИ МЕДЕНИЯТДИН
ФЕДЕРАЦИЯДИН ДЕРЕЖАДИН АВТОНОМИЯ

Актаудай медалар гваз хтана


И йикъара Къазахстан Республикадин Актау шегьерда и республикадин халкьарин Асамблеядин 20 йисан юбилейдиз талукьарна ва республикадин лайихлу тренер Мегьамед Расулован гьуьрметдай азаддиз кьуршахар кьунай жегьилрин арада международный турнир кьиле фена.

Анай хтай Эминхуьруьн ДЮСШ-дин директор, Къазахстан Республикадин лайихлу тренер Абдул Мегьамедкеримова чаз лагьайвал, турнирда Къазахстандин Алматы, Туьрки, Актау, Актюбе, Курсари, Жанаузень, Уральск, Темиртау, Атырау шегьеррин, гьак1ни Азербайжан Республикадай, Чечнядай ва Дагъустандин Избербаш шегьердай, Мегьарамдхуьруьн ва Сулейман-Стальский районрай тир командайри, санлай 170 спортсменди, иштиракна.
 
Эминхуьруьн ДЮСШ-дин тербиячияр тир Амир Пирмегьамедова (+85кг) 2, Адам Гьамзатова (32 кг), Марсель Бабаева (35 кг) ва Имран Абдулагъаева (42 кг) 3-чкаяр кьуна. Абуруз медалар, кубокар, дипломар ва пулдин призар гана.
 
Чи жаван спортсменриз са шумуд сеферда Къазахстан Республикадин ва Азиядин чемпион, дуьньядин чемпионатдин призер, Олимпиададин къугъунрин иштиракчи кьегьал лезги хва Мегьамед Къуругълиевахъ галаз кьиле фейи гуьруьшдщини еке таъсир авуна,-лугьузва Абдул Мегьамедкеримова.

.

СтIал Сулейман чилин сайт

.

Мумкин я ваз килигиз кIан хьун:

Шалбуздагъдин макьамарни везинар

Бакуда кIвал цIай кьуна кана

15-апрелдиз Ахцегьа Шагьабас Исмаилован 95 йисан юбилейдиз талукь мярекат кьиле фена

Дагъустандин намусдин азадвилинни, динрин тешкилатрихъ галаз кIвалах тухунин рекьяй Комитетдин коллегия кьиле фена

Фияви уьлкведин майданра

Къейдер (0)