Rus Eng Az Lz

ЛЕЗГИ МИЛЛЕТДИННИ МЕДЕНИЯТДИН
ФЕДЕРАЦИЯДИН ДЕРЕЖАДИН АВТОНОМИЯ

Ахцегьа МФЦ кардик акатна


3-февралдиз Ахцегьа МФЦ ачухуниз талукь шадвилин чIехи мярекат кьиле фена. Районэгьлияр ва мугьманар (республикадин Кьиблепатан округда РД-дин Кьилин векил Мусафенди  Велимурадов,  РД-да алакъадин ва коммуникацийрин рекьяй министр Сефер   Алиев, Дагъустандин МФЦ-дин директор Осман  Хасбулатов, Докъузпара, Мегьарамдхуьруьн, Рутул районрин регьберар тир Керимхан  Абасов,  Фарид  Агьмедов,  Дауд  Сулейманов ва масабур атанвай) тебрикуналди, мярекат Ахцегь райадминистрациядин кьил  Мегьамед-Рауф  Гъаниева ачухна, ва рахун патал сифте гаф ада Ахцегь райондин регьбер Осман  Абдулкеримоваз гана.

- Гьуьрметлу юлдашар, эхиримжи йисара гьич тахьай хьтин метлебдин вакъиа кьиле физва: къе Ахцегьа пуд вацран къене МФЦ-дин мешреблу дарамат хкажна, кардик кутазва. МФЦ-ди чи властдин ачух, михьи чин лишанламишзава. Вуч гузва ада чи жемятдиз лагьайтIа, гьич тахьайтIа 17 жегьилдиз кIвалахдай чкаяр хьанва. Жемятдивай чиновникрин бюрократизмни коррупция авачиз, пулсуздаказ са дакIардин къайдада 200-дав агакьна гьукуматдинни муниципальный къуллугърикай менфят къачуз жеда. И агалкьун квез мубаракрай! Республикадин бюджетдин гьисабдай и дарамат эцигна тадаракламишунай РД-дин руководстводиз жуван ва чи районэгьлийрин патай чухсагъул!

- Шаз гатуз чун иниз МФЦ эцигдай чка тайинариз атанвайтIа, ингье къе чи мурад кьилиз акъатнава. 2014-йисуз Дагъустанда 11 МФЦ эцигна, гъилевай йисуз и рекъем 20-дав агакьарда. РД-дин Кьили кьетIен фикир дагълух районрин жемятрин яшайиш хъсанаруниз, абуруз шегьерэгьлийриз хьтин къуллугъар авуниз гузва. Месела, къе чна фена Рутула МФЦ эцигдай чка тайинарда. Докъузпара райондин Кьил Керимхан Абасован теклифдалди Усухчайдални (разивилелди лугьун, ана МФЦ кардик кваз 3 йис ятIани) гьа ихьтин типовой дарамат хкажда. И мураддалди цIи Кьиблепатан округда ихьтин 6 центр кардик кутада. Кьилинди, акI кIвалахна кIанда хьи, герек чи халкь чкадал гьукумдаррилай рази жен, властдикай абурун рикI хадайвал, умудар буш акъатдайвал тежен, - къейдна тебрикрин хуш гафарилай кьулухъ Мусаэфенди Велимурадова.

- Виликрай Ахцегьа райадминистрациядин къаюмвилик  кваз МФЦ ачухнай. 8 касдиз кIвалахни ганай. Амма истемишунрив кьун тавунвай ам чна агализ тунай. Гила Ахцегь районда  МФЦ-дин типовой дарамат арадал атун, гьелбетда, и муниципалитетдин кьил Осман Магьмудовичан лайихлувал я. Ада чаз эцигунрин кIвалахрани, цIийи трансформатордалдини куьмекар гана, пара кьадар сагърай!  Район яшайишдин рекьяй вилик тухунин, жемятдин вилик властдин органрин ачухвилин карда МФЦ-дихъ еке метлеб ава. Къенин йикъалай Ахцегь районэгьлийриз асантдаказ 190 жуьре къуллугъар (абурукай 70 гьукуматдинбур ва амайбур муниципальнийбур я) тешкилуни коррупция чи арадай акъудзава. Гележегда чна къуллугърин кьадар 200-далайни артухарда, жемятдин куьмекдалди МФЦ-дин кIвалахдин ери мадни хъсанарда. И жигьетдай ихтибарлувилин телефон ава, вири месэлаяр чи гуьзчивилик ква, -  лагьана министр Сефер Алиева вичин рахунра.

МФЦ ачухунин шадвилин мярекат лишанлу лент атIуналди (адетдин и карда "Ахцегь район” МР-дин кьил Осман Абдулкеримова, алакъадин рекьяй министр Сефер Алиева ва   РД-дин Кьиблепатан округда республикадин Кьилин векил Мусаэфенди Велимурадова иштиракна), мугьманарни районэгьлияр МФЦ-дин дараматдихъни адан кIвалахдихъ, гьакI коллективдихъ галаз мукьувай таниш хьуналди ва Ахцегь РДК-дин гьевескар артистрин концертдалди давамарна. 

Къейдин, РД-дин инвестицийрин программадай 9,5 миллион манат пул (проектдинни сметадин документациядин кьиметни кваз) харжна, пудратчик тир ООО "Жильё” карханади ерилудаказ эцигнавай Ахцегь МФЦ-дин типовой дараматди (адан майдан 304 квадратдин метр я) девирдин вири истемишунриз жаваб гузва. Махсус конкурсдин бинедаллаз хкяна тешкилнавай жегьил коллективдин кьиле  Диана  Гьажиева  тайинарнава. 

.

Лезги Газет

.

Мумкин я ваз килигиз кIан хьун:

Шалбуздагъдин макьамарни везинар

Лезгияр сад ийизвай сувар

Гьихьтин яд хъвазва чна?!

15-апрелдиз Ахцегьа Шагьабас Исмаилован 95 йисан юбилейдиз талукь мярекат кьиле фена

“Самурда зул” сувар

Къейдер (0)